Privacy Beleid

Privacy Beleid

Privacy Beleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op grond van de AVG heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft u als deelnemer bepaalde rechten. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de plichten van Your Own Lifestyle en uw rechten die gelden op grond van AVG.Your Own Lifestyle mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. Op grond van de AVG heeft zij de plicht om haar deelnemers: 

 • te informeren welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel;
 • te informeren wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen. 

Your Own Lifestyle vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft deze verklaring een toelichting op hoe met uw gegevens wordt omgegaan, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens expliciet om uw toestemming moet worden gevraagd.

Overzicht persoonsgegevens en doel van gebruik

Your Own Lifestyle verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Uw persoonsgegevens worden (mogelijk) verwerkt als u:

 • Klant wordt of bent van Your Own Lifestyle;
 • Zich aanmeldt voor diensten van Your Own Lifestyle;
 • Via het contactformulier op de webstek, social media, telefonisch of per mail.
 • Contact met Your Own Lifestyle opneemt. 

De persoonsgegevens die Your Own Lifestyle (mogelijk) verwerkt zijn:

 • Uw naam,geboortedatum, adres en woonplaats;
 • Uw telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • Gegevens over uw gezondheid;
 • Beeldmateriaal dat tijdens lessen, trainingen of workshops is gemaakt. 
De doeleinden waarvoor Your Own Lifestyle uw persoonsgegevens verwerkt zijn:
 • Om de gevraagde dienstverlening te kunnen leveren;
 • Voor financiële en administratieve doeleinden;
 • Om deelnemers of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • Om haar dienstverlening verder te ontwikkelen, personaliseren of promoten.
Expliciete schriftelijke toestemming wordt gevraagd bij de verwerking van:gezondheidsgegevens: de gegevens over uw gezondheidssituatie worden alleen verwerkt wanneer zonder deze gegevens de dienstverlening niet geleverd kan worden;Beeldmateriaal: voor teambuilding en promotiedoeleinden kan tijdens de workshops of trainingen beeldmateriaal worden gemaakt. Voor de plaatsing van beeldmateriaal op social media wordt uitdrukkelijk schriftelijk toestemming gevraagd.

IP-adressen en cookies

Een cookie is een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de website van Your Own Lifestyle registreert; 

De Website Your Own Lifestyle gebruikt cookies om het gebruiksgemak van haar website te verbeteren. Voor deze functionele cookies is geen specifieke toestemming van u vereist; 

Your Own Lifestyle houdt zich vanzelfsprekend aan de Telecommunicatiewet / Cookiewet (artikel 11.7a) die daar aanwijzingen over geeft.

Beveiliging van informatie en geheimhouding

De perso(o)n (en)werkzaam voor Your Own Lifestyle hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens;

Your Own Lifestyle verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij:

 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de door u aangevraagde diensten; 
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven;
 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift.

Your Own Lifestyle gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan haar toevertrouwt. Zo zorgt Your Own Lifestyle ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en dat alleen daartoe geautoriseerde personen toegang hebben tot uw gegevens;

Bewaartermijn

Uw gegeven worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht, tenzij anders met u is afgesproken. Your Own Lifestyle hanteert voor het persoonlijk dossier een bewaartermijn van 2 jaar na het laatste consult of contact, waarna uw gegevens worden vernietigd. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. In dit geval zal Your Own Lifestyle zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden. Dit is het geval bij documenten (facturen) die nog tot 7 jaar aangeleverd dienen te worden als de Belastingdienst hierom vraagt.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt en met welk doel;
 • het recht op inzage en afschrift van die gegevens, voor zover de privacy van een ander hierdoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven; Als u gebruik wilt maken van uw rechten of jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken, dan wel bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Your Own Lifestyle? Neem dan schriftelijk contact met me op via de onderstaande gegevens: 

Your Own Lifestyle
Sterrenweg 21
2651 HZ Berkel en Rodenrijs

Wijziging Privacyverklaring

Your Own Lifestyle behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De meeste recente versie wordt altijd op de website van Your Own Lifestyle weergegeven.

Your Own Lifestyle draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches