Algemene Voorwaarden

Your Own Lifestyle is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 80750338. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen
‘ Your Own Lifestyle / Karin de Vries’ en de deelnemers en haar activiteiten en/of het leveren van goederen. De overeenkomst heeft betrekking
op de trainingen, workshops en individuele begeleiding die staan op de website:
Your Own Lifestyle behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Your Own Lifestyle zijn bekendgemaakt.

Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Aanmelding en plaatsing

De ontvangst van de betaling bij your own lifestyle / Karin de Vries geldt als inschrijving. De bevestiging van de betaling is het bewijs van deelname. 

Prijzen

Alle prijzen staan vermeld op de website: www.yourownlifestyle.nl
De prijzen van workshops, trainingen en andere activiteiten zijn (tenzij anders vermeld) inclusief 21% btw. Bij het reserveren van een training of workshop is de prijs, vermeld op de website op het moment van betalen via IDEAL, bepalend. Herkenbare fouten zijn uitgezonderd.
.

Wijze van betaling

Betaling geschiedt door middel van IDEAL, direct bij de inschrijving voor de training, workshop of ander evenement. Betaling in termijnen is alleen mogelijk in overleg. Via e-mail ontvangt u een factuur voor uw eigen administratie. (als u een papieren versie wilt, kunt u daarom vragen)

Restitutieregeling

Wanneer u zich inschrijft, verbindt u zich voor de gehele cursus/workshop en bent u your own lifestyle / Karin de Vries het volledige cursusgeld verschuldigd. U hebt het recht om binnen 14 dagen na aanmelding uw inschrijving kosteloos te annuleren.

Na deze 14 dagen geldt het volgende:

Bij annulering door u als deelnemer van de activiteit tot zes weken voor aanvang, vindt teruggave van het betaalde bedrag plaats, met inhouding van € 50,- administratiekosten. 
Bij annulering door u als deelnemer van de activiteit zes weken voor aanvang of nog later, blijft het gehele bedrag verschuldigd. Als uw plek kan worden opgevuld door een andere deelnemer, bent u alleen € 50,- administratiekosten verschuldigd.
Als de training eenmaal is begonnen, dan vervalt voor de deelnemer die de training staakt of onderbreekt, het recht op terugbetaling van het niet genoten trainingsdeel

Producten

Voor producten uit de ‘webshop’ geldt dat de in het aanbod vermelde prijzen inclusief btw en exclusief verzendkosten zijn.
 
Producten uit de ‘webshop’ zullen niet worden verzonden voor de gehele betaling is voldaan, tenzij anders vermeld.

Aansprakelijkheid

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. We behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. 

Your Own Lifestyle is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Your Own Lifestyle is uitgegaan van de door of namens de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

Your Own Lifestyle is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd. 

Indien Your Own Lifestyle aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Your Own Lifestyle beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Your Own Lifestyle is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste bepsparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Your Own Lifestyle.

Gegevensbeheer

Alle persoonsgegevens die wij van onze deelnemers ontvangen, worden door ‘Your own lifestyle’ / Karin de Vries opgeslagen in een klantenbestand. ‘Your own lifestyle’ / Karin de Vries verwerkt deze gegevens om deelnemers te informeren over hun training/workshop. ’Your own lifestyle’ / Karin de Vries houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal gegevens niet zonder toestemming verstrekken aan derden.

De deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Your Own Lifestyle worden medegedeeld.

Overige voorwaarden

Alle door ‘Your own lifestyle / Karin de Vries’ gepubliceerde prijzen en data zijn onder voorbehoud van type-, zet- en drukfouten. Data en prijzen kunnen na publicatie door de ‘Your own lifestyle / Karin de Vries worden aangepast

Your Own Lifestyle draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches